Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Regulamin

Regulamin

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży towarów prezentowanych w sklepie internetowym oraz świadczenia usług drogą elektroniczną przez Gospodarstwo rolne - Agata Wąs z siedzibą w Trzyciążu, Michałówka 97, NIP: 6292283538, REGON: 122447650.
 2. Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
  1. dzień roboczy - dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
  2. klient - usługobiorca, osoba składająca zamówienie lub która nabyła towar,
  3. konto - przypisana do każdego użytkownika spersonalizowana część sklepu internetowego, w której przechowywane są jego spersonalizowane dane, w tym dane osobowe oraz informacje o złożonych zamówieniach,
  4. koszyk zakupów - informacje na temat towarów wybranych przez klienta mogących być przedmiotem zamówienia,
  5. sklep internetowy - system informatyczny wykorzystywany przez sprzedawcę do prowadzenia działalności handlowej i usługowej, za pomocą którego sprzedawca prezentuje towary i usługi w sieci Internet, dostępny w domenie www.jura-eko.pl,
  6. sprzedawca - podmiot określony w pkt I.1,
  7. usługobiorca - podmiot korzystający z usług sprzedawcy,
  8. użytkownik - podmiot posiadający konto w sklepie internetowym.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej: jura@jura-eko.pl,
  2. pod numerem telefonu: +48 606 615 345,
  3. przez formularz kontaktowy dostępny na stronach sklepu internetowego.

 II Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną obejmuje:
  1. utrzymanie konta w sklepie internetowym,
  2. przechowywanie w pamięci sklepu internetowego koszyka zakupów w trakcie otwartej sesji (przeglądania sklepu internetowego),
  3. przesyłanie zamówionej informacji drogą elektroniczną,
  4. prezentację towarów i usług,
  5. przyjmowanie zgłoszeń reklamacyjnych oraz oświadczeń odstąpienia od umowy.
 2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wymaga posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej oraz komputera klasy PC, Mac lub podobnego podłączonego do Internetu i wyposażonego w system operacyjny, przeglądarkę internetową z włączoną obsługą Java Script i plików „cookies”, program do obsługi poczty elektronicznej i program do odczytu i zapisywania plików formatu PDF.
 3. Usługa świadczona jest od momentu zawarcia umowy. Usługobiorca wyraża zgodę na dostarczanie treści cyfrowych co powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Utworzenie konta następuje w wyniku rejestracji usługobiorcy. Rejestracja w sklepie internetowym jest dobrowolna i nie podlega opłatom.
 5. Użytkownik obowiązany jest zachować w tajemnicy dane dostępowe, w szczególności hasło do konta ustalone w toku rejestracji. W przypadku utraty tych danych bądź powzięcia przez inne osoby ich treści, użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę.
 6. Usługobiorca ma obowiązek w okresie korzystania z usługi:
  1. przestrzegania porządku prawnego oraz postanowień niniejszego regulaminu,
  2. korzystania z usług sprzedawcy zgodnie z przeznaczeniem,
  3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie sklepu internetowego,
  4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  5. powiadamiania sprzedawcy o zmianach danych mogących mieć wpływ na realizację umowy.
 7. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć świadczenie usługi.

III Sprzedaż towarów

 1. Informacje zawarte w sklepie internetowym nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy. Ofertą jest zamówienie złożone przez klienta.
 2. Oferta wiąże klienta, jeżeli sprzedawca potwierdzi jej otrzymanie.
 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sprzedawcę.
 4. W terminie 14 dni od zawarcia umowy klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówiony towar wraz z kosztami dostawy, chyba że określono płatność przy odbiorze. Przyjmuje się, że brak zapłaty w terminie stanowi oświadczenie klienta o odstąpieniu od umowy.
 5. Ceny podane w sklepie internetowym podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 6. Dokonanie płatności może odbyć się:
  1. przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy sprzedawcy, w tym dokonany przy użyciu zewnętrznych systemów obsługi płatności zintegrowanych ze sklepem internetowym bądź
  2. gotówką przy odbiorze towaru.
 7. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia w dniu otrzymania zapłaty, a jeżeli zapłata ma nastąpić przy odbiorze – w dniu zawarcia umowy.
 8. Jeżeli dla towarów objętych zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 9. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych.
 10. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć towar fabrycznie nowy, wolny od wad.
 11. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Zgoda może być w każdym czasie cofnięta.

IV Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia przez sprzedawcę.
 2. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (art. 38 ust. 1 pkt 4).
 3. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od wejścia w posiadanie towaru bez podawania przyczyny.
 4. W sytuacji odstąpienia od umowy klient ponosi koszty zwrotu towaru oraz koszty wynikające z wybranego sposobu dostarczenia.
 5. Sprzedawca zwraca świadczenie niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego towaru, jednak nie później niż w terminie 14 dni. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że ustalono inaczej.

V Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady towarów i świadczonych usług na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących. W stosunku do klientów nie będących konsumentami rękojmia zostaje wyłączona.
 2. Reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej lub formularza dostępnego na stronie internetowej.
 3. Reklamacja winna zawierać dane identyfikujące klienta, określenie przedmiotu reklamacji i jej uzasadnienie. Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 14 dni od dnia wpływu, o czym klient jest powiadamiany w formie wskazanej w treści reklamacji, a jeżeli nie została określona - w formie jakiej została złożona.

VI Przetwarzanie danych osobowych

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów.
 2. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie i celu niezbędnym do wykonania umowy.
 3. Klient ma prawdo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia ze zbioru sprzedawcy.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym że do zawarcia i wykonania umowy konieczne jest podanie danych określonych przez sprzedawcę w toku zawierania umowy.
 5. Zakres przetwarzanych przez sprzedawcę danych klientów obejmuje:
  1. imię i nazwisko, adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto oraz kraj), numer telefonu, adres e-mail, NIP,
  2. dane dotyczące korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 6. Sprzedawca nie udostępnia i nie przekazuje danych osobowych klientów podmiotom trzecim, chyba że jest to konieczne do wykonania umowy zawartej z klientem. Sprzedawca może przekazać dane osobowe klienta w szczególności przewoźnikowi oraz podmiotowi obsługującemu transfer płatności.
 7. Sprzedawca zapewnia środki ochrony przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przetwarzanych danych osobowych.

VII Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory z niniejszej umowy mogą zostać rozstrzygnięte w toku mediacji lub przez sąd polubowny. Procedury postępowania określa podmiot ustalony przez strony do rozstrzygnięcia sporu.
 2. Klient z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu może zwrócić się do:
  1. rzecznika konsumentów,
  2. organizacji społecznej, której celem statutowym jest ochrona konsumentów,
  3. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
  4. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
  5. Komisji Europejskiej za pośrednictwem unijnej platformy ODR, dostępnej pod adresem: europa.eu/odr/.

Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ